Fortrolighedspolitik


Denne fortrolighedspolitik informerer dig om arten, omfanget og formålet med behandlingen af personoplysninger (herefter kaldet "data") inden for vores online-tilbud og de tilknyttede hjemmesider, funktioner og indhold samt eksterne online-tilstedeværelser, såsom vores sociale medieprofiler (herefter samlet kaldet "online-tilbuddet"). Med hensyn til de anvendte begreber, såsom "behandling" eller "ansvarlig", henviser vi til definitionerne i artikel 4 i databeskyttelsesforordningen (DSGVO).
Ansvarlig
Dragondrum
Odensevej 29
5540 Ullerslev - Danmark
CVRnr.: 19800687
E-mailadresse: balleisen@gmx.de
Link til impressum: https://www.dragondrum.de/about
Typer af behandlede data:
- Stamdata (f.eks. navne, adresser).
- Kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre).
- Indholdsdata (f.eks. tekstindtastninger, fotografier, videoer).
- Brugsdata (f.eks. besøgte hjemmesider, interesse for indhold, adgangstider).
- Meta-/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser).
Kategorier af berørte personer:
Besøgende og brugere af online-tilbuddet (herefter refererer vi samlet til de berørte personer som "brugere").
Formål med behandlingen:
- At levere online-tilbuddet, dets funktioner og indhold.
- Besvarelse af kontaktanmodninger og kommunikation med brugere.
- Sikkerhedsforanstaltninger.
- Rækkeviddemåling/markedsføring.
Anvendte begreber:
- "Personoplysninger" omfatter alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter kaldet "den berørte person"); en identificerbar person anses for at være en person, der direkte eller indirekte, især ved tildeling til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, placering data, en online identifikator (f.eks. cookie) eller en eller flere særlige kendetegn, der udtrykker den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af denne fysiske person.
- "Behandling" er enhver operation eller række af operationer udført med eller uden brug af automatiserede procedurer i forbindelse med personoplysninger. Begrebet strækker sig bredt og omfatter praktisk taget enhver håndtering af data.
- "Pseudonymisering" er behandlingen af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives en bestemt berørt person uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person.
- "Profilering" er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i, at disse personoplysninger bruges til at vurdere bestemte personlige aspekter, der vedrører en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende arbejdspræstation, økonomisk situation, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller bevægelse af denne fysiske person.
- "Ansvarlig" refererer til den fysiske eller juridiske person, myndighed, institution eller anden enhed, der alene eller sammen med andre beslutter formålene og midlerne til behandling af personoplysninger.
- "Databehandler" refererer til en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller anden enhed, der behandler personoplysninger på vegne af den ansvarlige.
Relevante retlige grundlag:
I overensstemmelse med artikel 13 i DSGVO informerer vi dig om de retlige grundlag for vores databehandlinger. Hvis den retlige grund ikke nævnes i fortrolighedspolitikken, gælder følgende: Den retlige grund for indhentning af samtykke er artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 7 i DSGVO, den retlige grund for behandling til opfyldelse af vores ydelser og gennemførelse af kontraktmæssige foranstaltninger samt besvarelse af forespørgsler er artikel 6, stk. 1, litra b i DSGVO, den retlige grund for behandling til opfyldelse af vores retlige forpligtelser er artikel 6, stk. 1, litra c i DSGVO, og den retlige grund for behandling til beskyttelse af vores legitime interesser er artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO. Hvis livsvigtige interesser for den berørte person eller en anden fysisk person kræver behandling af personoplysninger, tjener artikel 6, stk. 1, litra d i DSGVO som retsgrundlag.
Sikkerhedsforanstaltninger:
I overensstemmelse med artikel 32 i DSGVO træffer vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger under hensyntagen til teknologiens stand, implementeringsomkostningerne og arten, omfanget, omstændighederne og formålet med behandlingen samt den forskellige sandsynlighed og alvorlighed af risikoen for de registreredes rettigheder og friheder for at sikre et beskyttelsesniveau, der er passende i forhold til risikoen.
Foranstaltningerne omfatter især sikring af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data ved at kontrollere fysisk adgang til dataene samt adgangen til dem, der behandler dem, sikring af overførslen, tilgængeligheden og adskillelsen af dataene. Derudover har vi implementeret procedurer, der sikrer opfyldelse af rettigheder for de registrerede, sletning af data og reaktion på trusler mod data. Derudover tager vi hensyn til beskyttelsen af personoplysninger allerede ved udviklingen eller valget af hardware, software og procedurer i overensstemmelse med princippet om databeskyttelse gennem design og databeskyttelsesvenlige standardindstillinger (artikel 25 i DSGVO).

Samarbejde med databehandlere og tredjeparter

I det omfang vi i vores databehandling videregiver oplysninger til andre personer og virksomheder (databehandlere eller tredjeparter), transmitterer dem eller på anden vis giver dem adgang til oplysningerne, sker det kun på grundlag af en lovlig tilladelse (f.eks. når en overførsel af data til tredjeparter som betalingstjenesteudbydere er nødvendig i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR for at opfylde kontrakten), hvis du har givet dit samtykke, hvis en juridisk forpligtelse kræver det, eller på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. når vi bruger agenter, webhosts, osv.).

Hvis vi bemyndiger tredjeparter til at behandle data på grundlag af en såkaldt "databehandlingsaftale," sker det i overensstemmelse med artikel 28 i GDPR.

Overførsler til tredjelande

Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)) eller gør det som led i brugen af tredjeparts tjenester eller videregivelse/overførsel af data til tredjeparter, sker det kun, hvis det er nødvendigt for at opfylde vores (for)kontraktlige forpligtelser, baseret på dit samtykke, i henhold til en juridisk forpligtelse eller baseret på vores legitime interesser. Forbeholdt lovbestemte eller kontraktmæssige tilladelser behandler eller lader vi data behandle i et tredjeland kun, når de særlige betingelser i artikel 44 ff. i GDPR er opfyldt. Dvs. behandlingen sker f.eks. på grundlag af særlige garantier, såsom den officielt anerkendte konstatering af et datasikkerhedsniveau, der svarer til EU (f.eks. for USA gennem "Privacy Shield") eller overholdelse af officielt anerkendte specielle kontraktmæssige forpligtelser (såkaldte "standardkontraktklausuler").

Rettigheder for de registrerede personer

Du har ret til at anmode om bekræftelse af, om de pågældende data behandles, og om oplysninger om disse data samt yderligere oplysninger og en kopi af dataene i henhold til artikel 15 i GDPR.

Du har i henhold til artikel 16 i GDPR ret til at anmode om fuldførelse af de oplysninger, der vedrører dig, eller korrektion af de oplysninger, der vedrører dig.

Du har i henhold til artikel 17 i GDPR ret til at anmode om, at de pågældende data slettes øjeblikkeligt, eller alternativt i henhold til artikel 18 i GDPR ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dataene.

Du har ret til at anmode om, at de oplysninger, der vedrører dig, og som du har givet os, modtages i henhold til artikel 20 i GDPR, og at de overføres til andre dataansvarlige.

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77 i GDPR.

Ret til tilbagekaldelse

Du har ret til at tilbagekalde givet samtykke i henhold til artikel 7, stk. 3 i GDPR med virkning for fremtiden.

Ret til indsigelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den fremtidige behandling af data, der vedrører dig, i henhold til artikel 21 i GDPR. Indsigelsen kan især rettes mod behandlingen til formål med direkte markedsføring.

Cookies og ret til indsigelse mod direkte markedsføring

Som "cookies" betegnes små filer, der gemmes på brugernes computere. Inden for cookies kan forskellige oplysninger gemmes. En cookie tjener primært til at gemme oplysninger om en bruger (eller enheden, hvor cookien er gemt) under eller efter hans besøg på et online-tilbud.

Sletning af data

De data, vi behandler, slettes eller begrænses i henhold til artikel 17 og 18 i GDPR. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i denne databeskyttelseserklæring, slettes de hos os gemte data, så snart de ikke længere er nødvendige for deres formål, og sletningen ikke er i strid med lovfæstede opbevaringsforpligtelser. Hvis dataene ikke slettes, fordi de er nødvendige for andre og lovlige formål, vil deres behandling blive begrænset. Dvs. dataene bliver låst og ikke behandlet til andre formål. Dette gælder f.eks. for data, der af hensyn til handels- eller skatteretlige regler skal opbevares.

I henhold til tyske lovgivningsmæssige krav opbevares dokumentationen i særdeleshed i 10 år i overensstemmelse med §§ 147, stk. 1, AO, 257, stk. 1, nr. 1 og 4, stk. 4, HGB (bøger, optegnelser, situationsoversigter, bogføringsbilag, handelsbøger, dokumentation relevant for beskatning osv.) og 6 år i henhold til § 257, stk. 1, nr. 2 og 3, stk. 4, HGB (forretningsbreve). I henhold til de østrigske lovgivningsmæssige krav opbevares dokumentationen i særdeleshed i 7 år i henhold til § 132, stk. 1, BAO (regnskabsdokumenter, kvitteringer/fakturaer, konti, dokumenter, forretningspapirer, opgørelse af indtægter og udgifter osv.), i 22 år i forbindelse med fast ejendom og i 10 år i forbindelse med dokumentation vedrørende elektronisk leverede tjenester, telekommunikations-, radio- og fjernsynstjenester, der leveres til ikke-erhvervsdrivende i EU-medlemsstater, og hvor Mini-One-Stop-Shop (MOSS) benyttes.
Forretningsmæssig databehandling
Derudover behandler vi
Kontraktdata (f.eks. kontraktgenstand, varighed, kundekategori).
Betalingsdata (f.eks. bankforbindelse, betalingshistorik)
fra vores kunder, interessenter og forretningspartnere med henblik på at yde kontraktmæssige tjenester, service og kundesupport, marketing, reklame og markedsundersøgelser.
Ordrebehandling i onlinebutik og kundekonto
Vi behandler dataene fra vores kunder som led i ordreprocessen i vores onlinebutik for at give dem mulighed for at vælge og bestille de valgte produkter og tjenester samt muliggøre betaling og levering eller udførelse.
De behandlede data inkluderer lagerdata, kommunikationsdata, kontraktdata, betalingsdata, og de personer, der er berørt af behandlingen, omfatter vores kunder, interessenter og andre forretningspartnere. Behandlingen udføres med det formål at levere kontraktmæssige tjenester som en del af driften af en onlinebutik, fakturering, levering og kundeservice. Her bruger vi sessionscookies til at gemme indholdet af indkøbskurven og permanente cookies til at gemme loginstatus.
Behandlingen udføres i henhold til art. 6, stk. 1, lit. b (udførelse af ordreprocesser) og c (lovpligtig arkivering) i DSGVO. De oplysninger, der er markeret som nødvendige for at etablere og opfylde kontrakten, er nødvendige. Vi videregiver kun oplysningerne til tredjeparter som led i levering, betaling eller i henhold til lovbestemte tilladelser og forpligtelser over for advokater og myndigheder. Dataene behandles kun i tredjelande, hvis det er nødvendigt for at opfylde kontrakten (f.eks. efter anmodning fra kunden ved levering eller betaling).
Brugere kan valgfrit oprette en brugerkonto, hvor de kan se deres ordrer. Ved registreringen gives de nødvendige obligatoriske oplysninger til brugerne. Brugerkonti er ikke offentlige og kan ikke indekseres af søgemaskiner. Hvis brugere har opsagt deres brugerkonto, slettes deres data med hensyn til brugerkontoen, medmindre opbevaring er nødvendig af handels- eller skattemæssige årsager i henhold til art. 6, stk. 1, lit. c i DSGVO. Oplysninger i kundekontoen forbliver indtil sletning og efterfølgende arkivering i tilfælde af en retlig forpligtelse. Det er brugernes ansvar at sikre deres data, når opsigelsen er sket, inden kontrakten udløber.
I forbindelse med registrering og genoprettelse af tilmeldinger samt brug af vores onlinetjenester lagrer vi IP-adressen og tidspunktet for den pågældende brugerhandling. Lagringen udføres på grundlag af vores legitime interesser samt brugernes beskyttelse mod misbrug og anden uautoriseret brug. En videregivelse af disse data til tredjeparter sker grundlæggende ikke, medmindre det er nødvendigt for at forfølge vores krav eller der er en lovlig forpligtelse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. c i DSGVO.
Sletning sker efter udløb af lovgivningsmæssige garantiforpligtelser og tilsvarende forpligtelser. Nødvendigheden af at opbevare dataene vurderes hvert tredje år; i tilfælde af lovmæssige arkiveringsforpligtelser slettes de efter udløb (slutningen af handelsretlige (6 år) og skatteretlige (10 år) opbevaringsforpligtelser).
Agenttjenester
Vi behandler dataene fra vores kunder som led i vores kontraktlige tjenester, herunder konceptuel og strategisk rådgivning, kampagneplanlægning, software- og designudvikling/-rådgivning eller vedligeholdelse, gennemførelse af kampagner og processer/håndtering, serveradministration, dataanalyse/rådgivning og uddannelsesmæssige tjenester.
Her behandler vi stamdata (f.eks. kundestamdata som navne eller adresser), kontaktoplysninger (f.eks. e
-mail, telefonnumre), indholdsdata (f.eks. tekstindtastninger, fotografier, videoer), kontraktdata (f.eks. kontraktgenstand, varighed), betalingsdata (f.eks. bankforbindelse, betalingshistorik), brugs- og metadatablade (f.eks. som led i evaluering og succesmåling af marketingforanstaltninger). Vi behandler generelt ikke særlige kategorier af personoplysninger, medmindre de udgør en del af en bestilt behandling. Blandt de berørte parter er vores kunder, interessenter og deres kunder, brugere, webstedbesøgende eller medarbejdere samt tredjeparter. Formålet med behandlingen er at yde kontraktmæssige tjenester, fakturering og vores kundeservice. Behandlingens retsgrundlag fremgår af art. 6, stk. 1, lit. b i DSGVO (kontraktmæssige tjenester), art. 6, stk. 1, lit. f i DSGVO (analyse, statistik, optimering, sikkerhedsforanstaltninger). Vi behandler data, der er nødvendige for at etablere og opfylde kontraktmæssige tjenester, og påpeger behovet for deres angivelse. Offentliggørelse til tredjepart sker kun, hvis det er nødvendigt som led i en ordre. Ved behandling af data, der er givet til os som led i en ordre af ordregiveren, følger vi ordregiverens instruktioner samt de lovmæssige krav om ordrebehandling i henhold til art. 28 i DSGVO og behandler ikke dataene til andre formål end de ordrerelaterede formål.
Vi sletter dataene efter udløb af lovmæssige garantiforpligtelser og sammenlignelige forpligtelser. Nødvendigheden af at opbevare dataene vurderes hvert tredje år; i tilfælde af lovmæssige arkiveringsforpligtelser slettes de efter udløb (6 år i henhold til § 257, stk. 1, HGB, 10 år i henhold til § 147, stk. 1, AO). I tilfælde af data, der er blevet afsløret for os som led i en ordre af ordregiveren, slettes dataene i overensstemmelse med ordrernes krav, generelt efter afslutningen af ordren.
Terapeutiske tjenester og coaching

Vi behandler data fra vores klienter, interessenter og andre aftaleparter eller kontraktmæssige partnere (samlet benævnt som "klienter") i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b) i databeskyttelsesforordningen (DSGVO) for at levere vores kontraktlige eller forkontraktlige ydelser til dem. De behandlede data, deres art, omfang, formål og nødvendigheden af deres behandling bestemmes af den underliggende kontraktforhold. De behandlede data omfatter grundlæggende kundeoplysninger og stamoplysninger (f.eks. navn, adresse osv.), samt kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefon osv.), kontraktdata (f.eks. benyttede tjenester, honorarer, navne på kontaktpersoner osv.) og betalingsdata (f.eks. bankforbindelse, betalingshistorik osv.).
Som en del af vores ydelser kan vi også behandle særlige kategorier af data i henhold til artikel 9, stk. 1, i DSGVO, især oplysninger om klienternes helbred, eventuelt relateret til deres seksualliv eller seksuel orientering, etnisk oprindelse eller religiøse eller verdslige overbevisninger. Til dette indhenter vi, når det er nødvendigt, udtrykkelig samtykke fra klienterne i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, artikel 7, artikel 9, stk. 2, litra a i DSGVO og behandler de særlige kategorier af data i andre tilfælde med henblik på sundhedsfremme i henhold til artikel 9, stk. 2, litra h i DSGVO, § 22, stk. 1, nr. 1, litra b i BDSG.
Hvis det er nødvendigt for kontraktens opfyldelse eller lovligt påkrævet, videregiver vi eller overfører klientdata i forbindelse med kommunikationen med andre fagfolk, der er nødvendige eller typisk involveret i opfyldelsen af vores ydelser, såsom faktureringscentre eller tilsvarende tjenesteudbydere, såfremt dette tjener opfyldelsen af vores ydelser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b i DSGVO, er lovbestemt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c i DSGVO, er nødvendig for vores eller klienternes interesser i en effektiv og omkostningseffektiv sundhedspleje som berettiget interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO eller er nødvendig i henhold til artikel 6, stk. 1, litra d i DSGVO for at beskytte klienters eller en anden fysisk persons vitale interesser eller som led i samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, artikel 7 i DSGVO.
Sletningen af data sker, når dataene ikke længere er nødvendige for at opfylde kontraktmæssige eller lovmæssige forpligtelser til omsorgspligter samt håndtering af eventuelle garantiforpligtelser og lignende forpligtelser. Nødvendigheden af at opbevare dataene vurderes hvert tredje år; ellers gælder de lovmæssige opbevaringsforpligtelser.
**Kontraktlige ydelser:**
Vi behandler data fra vores kontraktspartnere og interessenter samt andre kunder, klienter eller kontraktmæssige partnere (samlet benævnt som "kontraktspartnere") i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b i DSGVO for at levere vores kontraktlige eller forkontraktlige ydelser til dem. De behandlede data, deres art, omfang, formål og nødvendigheden af deres behandling bestemmes af det underliggende kontraktforhold. De behandlede data omfatter stamoplysninger om vores kontraktspartnere (f.eks. navne og adresser), kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresser og telefonnumre), kontraktdata (f.eks. benyttede tjenester, kontraktindhold, kontraktlig kommunikation, navne på kontaktpersoner) og betalingsdata (f.eks. bankforbindelser, betalingshistorik).
Vi behandler generelt ikke særlige kategorier af personoplysninger, medmindre de er en del af en bestilt eller kontraktsmæssig behandling. Vi behandler data, der er nødvendige for at etablere og opfylde kontraktlige ydelser, og informerer om nødvendigheden af deres angivelse, hvis det ikke er åbenbart for kontraktspartnere.
Videregivelse til eksterne personer eller virksomheder sker kun, når det er nødvendigt som led i en kontrakt. Ved behandlingen af os leverede data i henhold til en opgave handler vi i overensstemmelse med instruktionerne fra ordregiverne samt de lovmæssige krav.
I forbindelse med brugen af vores online-tjenester kan vi gemme IP-adressen og tidspunktet for den respektive brugerhandling. Lagringen sker på grundlag af vores berettigede interesser samt brugernes interesser i beskyttelse mod misbrug og anden uautoriseret brug. En videregivelse af disse data til tredjeparter sker grundlæggende ikke, medmindre det er nødvendigt for at forfølge vores krav i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO, eller der er en lovlig forpligtelse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c i DSGVO.
Sletningen af data sker, når dataene ikke længere er nødvendige for at opfylde kontraktlige eller lovmæssige o
msorgspligter samt håndtering af eventuelle garantiforpligtelser og lignende forpligtelser. Nødvendigheden af at opbevare dataene vurderes hvert tredje år; ellers gælder de lovmæssige opbevaringsforpligtelser.
**Administration, Finansbogholderi, Kontororganisation, Kontaktstyring:**
Vi behandler data som en del af vores forvaltningsopgaver og organisation af vores virksomhed, finansbogholderi og overholdelse af lovmæssige forpligtelser såsom arkivering. Her behandler vi de samme data, som vi behandler i forbindelse med levering af vores kontraktlige ydelser. Behandlingsgrundlagene er artikel 6, stk. 1, litra c i DSGVO, artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO. Kunden, interessenter, forretningspartnere og webstedsbesøgende berøres af behandlingen. Formålet og vores interesse i behandlingen ligger i administration, finansbogholderi, kontororganisation, arkivering af data, dvs. opgaver, der tjener opretholdelsen af vores forretningsaktiviteter, varetagelse af vores opgaver og levering af vores ydelser. Sletningen af data med henblik på kontraktlige ydelser og kontraktlig kommunikation svarer til oplysningerne, der er angivet ved disse behandlingstiltag.
Vi videregiver eller transmitterer data til skattevæsenet, rådgivere som f.eks. skatterådgivere eller revisorer samt andre gebyrsteder og betalingstjenesteudbydere.
Desuden gemmer vi på grundlag af vores virksomhedsøkonomiske interesser oplysninger om leverandører, arrangører og andre forretningspartnere, f.eks. med henblik på senere kontakt. Disse primært virksomhedsrelaterede data gemmes grundlæggende permanent.

Kommentarfunktion von DISQUS

På grundlag af vores legitime interesser i effektiv, sikker og brugervenlig kommentaradministration i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, anvender vi kommentartjenesten DISQUS, leveret af DISQUS, Inc., 301 Howard St, Floor 3, San Francisco, Californien- 94105, USA. DISQUS er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og giver dermed en garanti for overholdelse af europæisk databeskyttelseslovgivning: Privacy Shield-certifikat.

Brugere kan bruge DISQUS kommentarfunktionen enten via en DISQUS-brugerkonto eller via eksisterende sociale mediekonti (f.eks. OpenID, Facebook, Twitter eller Google). Ved dette bliver brugerens logindata hentet af DISQUS fra platformene. Det er også muligt at bruge DISQUS kommentarfunktionen som gæst uden oprettelse eller brug af en brugerkonto hos DISQUS eller en af de nævnte sociale medieudbydere.

Vi integrerer kun DISQUS med dets funktioner på vores hjemmeside og har indflydelse på brugernes kommentarer. Brugerne indgår dog direkte kontraktforhold med DISQUS, hvor DISQUS behandler brugernes kommentarer og fungerer som kontaktperson for eventuel sletning af brugerdata. Vi henviser i denne sammenhæng til DISQUS' databeskyttelseserklæring: DISQUS databeskyttelseserklæring. Vi informerer også brugerne om, at DISQUS ud over kommentarindholdet også kan gemme brugernes IP-adresse og tidspunktet for kommentaren samt lagre cookies på brugernes computere og bruge dem til visning af reklamer. Brugere kan dog gøre indsigelse mod behandlingen af deres data til visning af annoncer: DISQUS datadelingsindstillinger.

Kommentarer og indlæg

Når brugere efterlader kommentarer eller andre indlæg, kan deres IP-adresser gemmes i 7 dage på grundlag af vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Dette sker af sikkerhedsmæssige årsager, hvis nogen efterlader ulovligt indhold (f.eks. fornærmelser, forbudt politisk propaganda, osv.) i kommentarerne eller indlæggene. I så fald kan vi selv blive holdt ansvarlige for kommentaren eller indlægget og er derfor interesseret i afsenderens identitet.

Desuden forbeholder vi os ret til på grundlag af vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, at behandle brugernes oplysninger med henblik på at identificere spam. På samme retsgrundlag forbeholder vi os ret til at gemme brugernes IP-adresser og bruge cookies til at forhindre flere afstemninger i forbindelse med undersøgelser.

Data, der er angivet i forbindelse med kommentarer og indlæg, gemmes af os permanent, medmindre brugerne gør indsigelse.

Soundcloud

Vores podcasts lagres på platformen "Soundcloud", som tilbydes af SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Tyskland, og afspilles derfra. Til dette formål integrerer vi såkaldte Soundcloud-widgets på vores hjemmeside. Disse er afspilningssoftware, som brugerne kan bruge til at afspille podcasts. Soundcloud kan måle, hvilke podcasts der lyttes til i hvilket omfang, og behandle disse oplysninger pseudonymt til statistiske og forretningsmæssige formål. Dertil kan der gemmes cookies i brugernes browsere, og disse kan behandles med henblik på oprettelse af brugerprofiler, f.eks. til visning af reklamer, der matcher brugernes potentielle interesser. Hvis brugerne er registreret hos Soundcloud, kan Soundcloud tilknytte lytteoplysningerne til deres profiler.

Anvendelsen sker på grundlag af vores legitime interesser, dvs. interesse i en sikker og effektiv levering, analyse og optimering af vores lydtilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Yderligere oplysninger og muligheder for indsigelse findes i Soundclouds databeskyttelseserklæring: Soundcloud databeskyttelseserklæring.

Kontakt

Ved kontakt med os (f.eks. via kontaktformular, e-mail, telefon eller via sociale medier) behandles brugeroplysningerne til behandling af kontaktanmodningen og dens afvikling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR. Brugeroplysningerne kan gemmes i et Customer-Relationship-Management System ("CRM System") eller en tilsvarende forespørgselsorganisation.

Vi sletter anmodningerne, såfremt de ikke længere er nødvendige. Vi kontrollerer nødvendigheden hvert andet år. Derudover gælder de lovmæssige arkiveringsforpligtelser.

CRM-system Zendesk

Vi bruger CRM-systemet "Zendesk" fra udbyderen Zendesk, Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA, for at kunne behandle brugernes anmodninger hurtigere og mere effektivt (legitimt interessegrundlag i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR). Zendesk er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og giver dermed en yderligere garanti for overholdelse af europæisk databeskyttelseslovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active).

Zendesk bruger brugernes data kun til teknisk behandling af anmodningerne og videregiver dem ikke til tredjeparter. Brug af Zendesk kræver mindst angivelse af en korrekt e-mailadresse. Anvendelse af Zendesk er valgfri og tjener til forbedring og fremskyndelse af vores kunde- og brugerservice.

Hvis brugere ikke er enige i indsamling og lagring af data i Zendesks eksterne system, tilbyder vi alternative kontaktmuligheder til indgivelse af serviceanmodninger via e-mail, telefon, telefax eller post.

Yderligere oplysninger kan fås af brugerne i Zendesks databeskyttelseserklæring: Zendesk databeskyttelseserklæring.

Hosting og e-mail-afsendelse

De hostingtjenester, vi anvender, tjener til at stille følgende tjenester til rådighed: infrastruktur- og platformtjenester, beregningskapacitet, lagerplads og databasetjenester, e-mail-afsendelse, sikkerhedstjenester samt tekniske vedligeholdelsestjenester, som vi bruger til drift af dette onlineangebot.

Her behandler vi eller vores hostingudbyder stamdata, kontaktoplysninger, indholdsdata, kontraktdata, brugsdata, meta- og kommunikationsdata fra kunder, interessenter og besøgende på dette onlineangebot på grundlag af vores legitime interesser i en effektiv og sikker levering af dette onlineangebot i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR i forbindelse med artikel 28 i GDPR (aftale om databehandling).

Indsamling af adgangsdata og logfiler

Vi eller vores hostingudbyder indsamler på grundlag af vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR data om hver adgang til serveren, hvor denne tjeneste befinder sig (såkaldte serverlogfiler). Adgangsdataene omfatter navnet på den pågældende webside, filen, datoen og klokkeslættet for adgangen, den overførte datamængde, meddelelsen om den vellykkede adgang, browsertypen samt versionen, brugerens operativsystem, henvisnings-URL'en (den tidligere besøgte side), IP-adressen og den anmodende udbyder.

Logfiloplysninger gemmes af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. til opklaring af misbrug eller svig) i maksimalt 7 dage og slettes derefter. Data, hvis yderligere opbevaring er påkrævet af bevisårsager, undtages fra sletningen indtil endelig afklaring af det pågældende incident.

Indholdsleveringsnetværk fra Cloudflare

Vi bruger et såkaldt "Content Delivery Network" (CDN), leveret af Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Cloudflare er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og garanterer dermed overholdelse af europæisk databeskyttelseslovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Et CDN er en tjeneste, der leverer indholdet af vores onlineangebot, især store mediefiler som grafik eller scripts, hurtigere ved hjælp af regionalt distribuerede og via internettet forbundne servere. Behandlingen af brugerdata sker udelukkende af disse grunde og for at opretholde sikkerheden og funktionaliteten af CDN.

Brugen sker på grundlag af vores legitime interesser, dvs. interesse i en sikker og effektiv levering, analyse samt optimering af vores onlineangebot i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Yderligere oplysninger fås i Cloudflares databeskyttelseserklæring: Cloudflare databeskyttelseserklæring.

Google Adsense med personliggjorte annoncer.

Vi bruger på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i databeskyttelsesforordningen (DSGVO)) tjenester fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Google er certificeret under Privacy Shield-aftalen og giver dermed en garanti for overholdelse af europæisk databeskyttelseslovgivning ([Privacy Shield-certifikat](https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)).
Vi bruger AdSense-tjenesten, hvor annoncer vises på vores hjemmeside, og vi modtager betaling for visning eller anden brug af dem. For disse formål behandles brugsdata som f.eks. klik på en annonce og brugernes IP-adresse, hvor IP-adressen forkortes med de sidste to cifre. Derfor udføres behandlingen af brugerdata pseudonymiseret.
Vi bruger AdSense med personaliserede annoncer. Google drager konklusioner om brugernes interesser på grundlag af de besøgte websteder eller brugte apps og de dermed oprettede brugerprofiler. Annoncører bruger disse oplysninger til at målrette deres kampagner efter disse interesser, hvilket er til fordel for både brugere og annoncører. For Google er annoncer personliggjort, når indsamlede eller kendte data bestemmer eller påvirker annoncevalget. Dette inkluderer blandt andet tidligere søgninger, aktiviteter, webstedsbesøg, brug af apps, demografiske og stedoplysninger. Dette omfatter specifikt demografisk målretning, interessebaseret målretning, remarketing samt målretning mod lister til kundematching og målgruppelister, der er uploadet i DoubleClick Bid Manager eller Campaign Manager.
Yderligere oplysninger om Googles databrug, indstillingsmuligheder og indsigelsesmuligheder findes i Googles databeskyttelsespolitik ([Google Privacy Policy](https://policies.google.com/technologies/ads)) samt i indstillingerne for visning af annoncer fra Google ([Google Ad Settings](https://adssettings.google.com/authenticated)).
Google AdSense med ikke-personaliserede annoncer
Vi bruger på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i DSGVO) tjenester fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Google er certificeret under Privacy Shield-aftalen og giver dermed en garanti for overholdelse af europæisk databeskyttelseslovgivning ([Privacy Shield-certifikat](https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)).
Vi bruger AdSense-tjenesten, hvor annoncer vises på vores hjemmeside, og vi modtager betaling for visning eller anden brug af dem. For disse formål behandles brugsdata som f.eks. klik på en annonce og brugernes IP-adresse, hvor IP-adressen forkortes med de sidste to cifre. Derfor udføres behandlingen af brugerdata pseudonymiseret.
Vi bruger AdSense med ikke-personaliserede annoncer. Annoncerne vises ikke på grundlag af brugerprofiler. Ikke-personaliserede annoncer er ikke baseret på tidligere brugeradfærd. Ved målretning anvendes kontekstinformationer, herunder grov (f.eks. på stedniveau) geografisk målretning baseret på den aktuelle placering, indholdet på den aktuelle hjemmeside eller app samt aktuelle søgeord. Google forhindrer enhver form for personaliseret målretning, herunder demografisk målretning og målretning baseret på brugerlister.
Yderligere oplysninger om Googles databrug, indstillingsmuligheder og indsigelsesmuligheder findes i Googles databeskyttelsespolitik ([Google Privacy Policy](https://policies.google.com/technologies/ads)) samt i indstillingerne for visning af annoncer fra Google ([Google Ad Settings](https://adssettings.google.com/authenticated)).
Jetpack (WordPress Stats)
Vi bruger på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i DSGVO) pluginet Jetpack (herunder underfunktionen "WordPress Stats"), som integrerer et værktøj til statistisk evaluering af besøgendes adgang og leveres af Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack bruger såkaldte "cookies", tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør analyse af din brug af hjemmesiden.
Oplysningerne genereret af cookien om din brug af dette online tilbud gemmes på en server i USA. Brugerprofiler kan oprettes ud fra de behandlede data, hvor de kun bruges til analyse- og ikke til reklameformål. Yderligere oplysninger fås i Automattics databeskyttelseserklæring ([Automattic Privacy Policy](https://automattic.com/privacy/)) og vejledninger om Jetpack-cookies ([Jetpack Cookies](https://jetpack.com/support/cookies/)).
Visual Website Optimizer
Inden for vores online tilbud bruger vi på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i DSGVO) tjenesten Bunchbox (app.bunchbox.co, Peaks & Pies GmbH, Raboisen 30, 20095 H).
Visual Website Optimizer tillader i forbindelse med såkaldte "A/B-test", "Clicktracking" og "Heatmaps" at følge, hvordan forskellige ændringer af en hjemmeside påvirker den (f.eks. æ
ndringer af inputfelter, design osv.). A/B-tests tjener til at forbedre brugervenligheden og ydeevnen af online tilbud. Brugere får vist forskellige versioner af en hjemmeside eller dens elementer, f.eks. inputformularer, hvor placeringen af indhold eller etiketter på navigationsknapper kan variere. Efterfølgende kan det afgøres, hvilke af disse hjemmesider eller elementer der bedre opfylder brugernes behov baseret på brugernes adfærd, f.eks. længere tid på hjemmesiden eller hyppigere interaktion med elementerne. "Clicktracking" tillader overvågning af brugernes bevægelser inden for hele online tilbuddet. Da resultaterne af disse tests er mere præcise, når brugernes interaktion kan spores over en vis periode (f.eks. for at se, om en bruger vender tilbage), gemmes der normalt cookies på brugernes computere til disse testformål. "Heatmaps" er musebevægelser fra brugere, der samles til et samlet billede, hvilket f.eks. kan bruges til at identificere, hvilke hjemmesideelementer der foretrækkes, og hvilke hjemmesideelementer brugerne foretrækker mindre.
Kun til disse testformål gemmes der cookies på brugernes enheder. Der behandles kun pseudonyme data for brugerne. For yderligere oplysninger henvises til Bunchbox's databeskyttelseserklæring ([Bunchbox Privacy Policy](https://peaksandpies.com)).
Hvis du ikke ønsker, at Bunchbox registrerer din brugeradfærd, kan du gøre indsigelse mod dataindsamlingen ved hjælp af dette link: [Datenerfassung widersprechen](https://balleisen-schamanen.de/?vwo_opt_out=1).
Online-tilstedeværelse på sociale medier
Vi opretholder online-tilstedeværelser inden for sociale netværk og platforme for at kunne kommunikere med de der aktive kunder, interesserede og brugere og informere dem om vores tjenester. Når de pågældende netværk og platforme åbnes, gælder betingelserne og databehandlingsretningslinjerne for de respektive operatører.
Medmindre andet er angivet i vores databeskyttelseserklæring, behandler vi brugerdata, når de kommunikerer med os inden for de sociale netværk og platforme, f.eks. skriver indlæg på vores online-tilstedeværelser eller sender os beskeder.

Hier ist die Übersetzung des Textes auf Dänisch:

**Integration af tjenester og indhold fra tredjeparter**
Vi bruger inden for vores online tilbud baseret på vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i databeskyttelsesforordningen) indhold eller serviceydelser fra tredjepartsudbydere for at integrere deres indhold og tjenester, f.eks. videoer eller skrifttyper (herefter ensartet kaldet "Indhold").

Dette kræver altid, at indholdsudbyderne opfanger brugernes IP-adresse, da de uden IP-adressen ikke kunne sende indholdet til deres browser. IP-adressen er derfor nødvendig for visningen af dette indhold. Vi bestræber os kun på at bruge indhold, hvor de respektive udbydere kun bruger IP-adressen til levering af indholdet. Tredjepartsudbydere kan også bruge såkaldte pixel-tags (usynlige grafikker, også kaldet "web beacons") til statistiske eller marketingformål. Gennem "pixel-tags" kan oplysninger, såsom besøgstallet på denne webstedsider, analyseres. De pseudonyme oplysninger kan også lagres i cookies på brugernes enhed og indeholde tekniske oplysninger om browser og operativsystem, henvisende websteder, besøgstid samt yderligere oplysninger om brugen af vores online tilbud og kombineres også med oplysninger fra andre kilder.

**Youtube**
Vi integrerer videoer fra platformen "YouTube" fra udbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Databeskyttelseserklæring: [https://www.google.com/policies/privacy/](https://www.google.com/policies/privacy/), Opt-Out: [https://adssettings.google.com/authenticated](https://adssettings.google.com/authenticated).

**Google ReCaptcha**
Vi integrerer funktionen til genkendelse af bots, f.eks. ved indtastninger i onlineformularer ("ReCaptcha") fra udbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Databeskyttelseserklæring: [https://www.google.com/policies/privacy/](https://www.google.com/policies/privacy/), Opt-Out: [https://adssettings.google.com/authenticated](https://adssettings.google.com/authenticated).

**Google Maps**
Vi integrerer kortene fra tjenesten "Google Maps" fra udbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Behandlede data kan omfatte især brugernes IP-adresser og placering, men indsamles ikke uden deres samtykke (normalt indstillet i indstillingerne på deres mobile enheder). Data kan behandles i USA. Databeskyttelseserklæring: [https://www.google.com/policies/privacy/](https://www.google.com/policies/privacy/), Opt-Out: [https://adssettings.google.com/authenticated](https://adssettings.google.com/authenticated).

**OpenStreetMap**
Vi integrerer kortene fra tjenesten "OpenStreetMap" ([https://www.openstreetmap.de](https://www.openstreetmap.de)), der tilbydes af OpenStreetMap Foundation (OSMF) på grundlag af Open Data Commons Open Database License (ODbL). Databeskyttelseserklæring: [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy).

Efter vores kendskab bruger OpenStreetMap kun brugerdata til formål med at vise kortfunktioner og gemme valgte indstillinger. Disse data kan omfatte især brugernes IP-adresser og placering, men indsamles ikke uden deres samtykke (normalt indstillet i indstillingerne på deres mobile enheder). Data kan behandles i USA. Yderligere oplysninger kan findes i OpenStreetMaps databeskyttelseserklæring: [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy).

**Typekit-skrifttyper fra Adobe**
Vi bruger eksterne "Typekit"-skrifttyper fra udbyderen Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland, baseret på vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f. i databeskyttelsesforordningen). Adobe er certificeret under Privacy Shield-aftalen og giver dermed en garanti for at overholde europæisk databeskyttelseslovgivning [https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active](https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Oprettet med Datenschutz-Generator.de af RA Dr. Thomas Schwenke.